Oszd meg ha tetszett!

Adatvédelmi elvek

Adatkezelési tájékoztató

A KV-Art Kft. (a továbbiakban: Eladó) a megrendelés felvétele, módosítása, teljesítése, a megrendelt termékek díjának számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelései érvényesítése céljából, valamint termékeinek reklámozása, hírlevél küldése céljából jogosult adatkezelésre.

Az adatkezelő adatai az alábbiak:
Cégnév: KV-Art Kft

Székhelye: 1222 Budapest, Huszár u 10
cégjegyzékszáma: 01-09-355091
Adószáma: 27344262-2-43
Internetes címe: kavegep24.hu
E-mail címe: roland.kajor@gmail.com
Képviseli: Kajor Roland
Telefonszám: +36702517732

Az adatkezeléssel érintettek köre: a kavegep24.hu weboldalon regisztrált felhasználók, a hírlevél küldéséhez hozzájárult regisztrált felhasználók, valamint a weboldalon szereplő egy vagy több terméket megrendelő vevők.

Az adatkezelésre az érintetteknek a regisztráció, illetve a termékek megrendelése során adott kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím.

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, valamint hírlevelek küldése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– az Eladó képviselői, illetve munkatársai,
– a megrendelt termékek szállítását végző kézbesítő (Optikvár Kft.) képviselői, munkatársai.

Az adatokat az Eladó bizalmasan kezeli, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azok ne jussanak arra nem jogosult tudomására.

A megrendelések kiszállítása érdekében az Eladó a következő adatokat bocsátja a kiszállítást végző kézbesítő rendelkezésére: megrendelés ideje, vevő neve, átvevő neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A kiszállítást végző adatkezeléséért Eladó nem tartozik felelősséggel.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a regisztráció törlésével, illetve az érintett ezirányú, e-mailben, postai úton megküldött vagy személyesen bejelentett kérése esetén haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az érintett – a szolgáltatás igénybevétele előtt és annak során egyaránt – jogosult megismerni, hogy az Eladó mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az érintett kérelmezheti az Eladónál
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Eladó tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Eladó a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, azonban legfeljebb 25 napon belül, az érintett erre irányuló kérésére írásban teljesíti. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Eladó igényt tart a tájékoztatással felmerülő postaköltsége megtérítésére. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Vevő illetve a regisztrált felhasználó adatainak módosítását vagy törlését a roland.kajor@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus, illetve az Eladó székhelyére postai úton küldött levélben kérheti, vagy adatait regisztrált felhasználóként a felhasználói fiókjában maga módosíthatja az „adatmódosítás” menüpontban. A hírlevélről az abban található leiratkozási linkre kattintva, vagy a roland.kajor@gmail.com e-mail címre küldött levélben jelzett kérelemmel lehet leiratkozni.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az lapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Eladó mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perben az érintett székhelye/lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék jár el.

Az érintett a személyes adati kezelésével kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.naih.hu/kapcsolat.html) is fordulhat.

Egyéb rögzített adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból (pl. IP cím). A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Eladó a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldi el az Eladó a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a látogató korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a látogatónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A látogatók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a látogatók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:
– Analitika, követés cookie
– Webhelyen keresztüli követés
– Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a látogató látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Eladó honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Hírlevél

Az Eladó a honlapon lehetővé teszi a regisztrált felhasználóknak, hogy feliratkozzanak a hírlevélre az „Igényel hírlevelet” jelölőnégyzet bejelölésével.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Eladó csak az érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A hírlevelek küldéséről bármikor le lehet iratkozni az Eladó részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben az Eladó további hírleveleket, ajánlatokat nem küld az érintettnek.

Az adatok kezelésekor az Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.

Vissza a Fő oldalra